Krav Maga är ett samlingsnamn på moderna och explosiva kamparter med rötter i 1900-talets bistra verklighet. Systemen i olika utformningar har använts som närkamps- och självförsvarssystem inom alla delar av den israeliska försvarsmakten alltsedan staten Israel bildades 1948. Systemen utvecklades ursprungligen av och för den israeliska försvarsmakten och säkerhetstjänsten med både offensiva och defensiva tekniker och tankesätt. Systemen har därefter spridits världen över och utvecklats på egen hand av erfarna elever och instruktörer.

Krav Maga betyder närstrid på hebreiska: krav – strid; maga – nära, kontakt.

Krav Maga karakteriseras av att vara realistiskt, aggressivt och ha en kort inlärningsperiod.

Krav Maga i korthet

Dyrköpta erfarenheter från den brutala verkligheten har format Krav Maga. Beroende på organisation utvecklas Krav Maga kontinuerligt; uppgradering av tekniker sker så snart en bättre lösning kan erbjudas eller då hotbilden förändras. Systemen är alla utvecklade med den ursprungliga grundförutsättningen att målgruppen är värnpliktiga av båda könen med varierande kroppskonstitution, då värnpliktiga är en målgrupp med begränsad tid att uppnå tillräckliga kunskaper i närkamp.

Krav Maga karakteriseras vanligen av att teknikerna skall vara lätta att lära sig och fungera i verkliga situationer. Eftersom självförsvar är grunden i systemet finns heller inga regler. Systemens civila kärna är just självförsvar. Utövarna lär sig att försvara sig mot hot och attacker och att snabbt ta kontroll över situationen. Det väsentliga är försvar och att klara sig själv helskinnad. Att ta kontroll över situationen kan därför t.ex. mycket väl innebära att man helt enkelt flyr efter att en attack avvärjts. Den militära delen syftar till helt annat resultat, men detta lärs inte ut vid civil träning.

Eftersom träningen syftar till försvar i verkliga situationer, läggs stor vikt på mer realistiska typer av situationer, såsom olika typer av hot, försvar mot attack bakifrån, mot attack med kniv, mot två eller flera gärningsmän, i mörker, i trånga utrymmen, utomhus, i bussar och tunnelbanevagnar etc. Vid mer avancerad träning lär man sig också att försvara andra människor mot övergrepp.

De grundläggande teknikerna tar tagits från andra system, som t.ex. boxning, ju-jutsu, brottning, thaiboxning, Brasiliansk Jujutsu och militära manualer som daterar ibland så långt bak i tiden som 1400-talet. En fåtal tekniker har också utvecklats under årens lopp av rutinerade elever och instruktörer, vilket lett till heltäckande innehåll i många av Krav Maga-systemen.

Fyra huvudsakliga inriktningar i KMS Krav Maga

  1. CIVIL – tekniker och principer som är anpassade för civilt självförsvar
  2. POLISIÄR – tekniker och principer som är anpassade för polisiärt bruk
  3. MILITÄR – offensiva och defensiva tekniker och principer för närkamp i alla typer av miljöer
  4. 3:E-PARTSSKYDD – skydd av annan person vid hot, överfall eller gisslansituationer

Krav Maga idag

Det finns idag ett otal organisationer som bedriver träning och kurser i sina varianter av Krav Maga. Principerna för realistiskt självförsvar i dessa organisationer är i det närmaste identiska, dock skiljer sig teknikerna och komplexiteten i stor omfattning. Krav Maga-systemen delas ofta upp i ”modern” och ”traditionell” beroende på målsättning med systemet och tillvägagångssätten. Utöver detta finns i vissa länder fitnessinspirerad Krav Maga, men att kalla detta för ”självförsvarsträning” är att tänja gränsen lite väl mycket.

Det finns idag ett otal mindre organisationer som alla fortsätter utveckla och sprida Krav Maga. Storleken på organisationerna varierar efter land. Den utmärkande skillnaden mellan de olika organisationerna är antalet tekniker och komplexiteten i systemen. Vissa organisationer, tyvärr även i Sverige, använder namnet Krav Maga i försäljningssyfte, trots att de saknar utbildning och det som lärs ut inte har någon eller få likheter med Krav Maga.

Om Krav Maga Sverige

Krav Maga Sverige är övergripande svenska förbundet som utvecklar och kvalitetssäkrar systemet och anslutna instruktörer, samt arrangerar instruktörsutbildningar och fortbildningar för certifierade polisiära, militära och civila instruktörer.

Krav Maga Sveriges samling av offensiva tekniker för självförsvar är medvetet kraftigt begränsad. Orsaken till detta är erfarenheter från elever, instruktörer, poliser, ordningsvakter och andra personer som på regelbunden basis tvingas till våldsutövande, vilka påvisat de tekniker som fungerar i stressande situation i kombination med vilka de vanligaste hotbilderna är i Norden. Endast tekniker som kräver grovmotorik ingår, med undantag för rörelser som involverar egna vapen. Detta arbete under lång tid ligger till grund för KMS Krav Maga. Viktigare än tekniker är mental förberedelse, stresshantering, konflikthantering och taktik, samt realistisk träning. Väldigt stor vikt läggs på just dessa områden. KMS Krav Maga är så kallad modern Krav Maga.

KMS Krav Maga utvecklas gemensamt av dess medlemmar genom KMS Instruktörsgrupp. Instruktörsgruppen består av de mest rutinerade instruktörerna (Nivå 2 och Nivå 3) och har som enda målsättning att upprätthålla och förbättra nivån på KMS Krav Maga, samt att anpassa innehållet efter gällande hotbilder i Norden. Teknikinnehåll och teknikbyten bestäms gemensamt av Instruktörsgruppen. Även teorimaterial och kursinnehåll fastställs av denna grupp.

Krav Maga Sveriges samling av tekniker och övningar utvecklas löpande i takt med föränderliga hotbilder i Norden. Vi drar lärdom av våra elevers och instruktörers erfarenheter, samt offentliga utredningar och statistik. Samtidigt tar vi till oss av erfarenheter från andra Krav Maga-system, såsom ex. IKMF Krav Maga, IKMA Krav Maga, KMAA Krav Maga, Krav Maga Global, KAMI Krav Magen och Kapap/Lotar, samt andra realistiska kamparter utanför Krav Maga-sfären, t.ex. Senshido, SPEAR, Core Combatives och Defendo. Flera instruktörer är också av Rikspolisstyrelsen godkända självskyddsinstruktörer. När dessa i detta utbyte hittar tekniker, taktik och andra lösningar som visar sig fungera bättre under stress än de som redan finns i systemet brukar dessa omgående ersättas.

Grundtanken är Realistiskt, Effektivt och Lättlärt. Det skall gå snabbt att lära sig skydda sig och andra mot de vanligaste typerna av hot och attacker, vare sig det gäller t.ex. stående, sittande i bil eller liggande. Att lära sig hela systemet bör inte ta längre än 3 år.

För mer information om det svenska förbundet, se Krav Maga Sverige.